දිවයින පුරා පැළ බෙදා හැරීමේ සේවයඔබ දිවයිනේ කිනම් ප්‍රදේශයේ සිටියත් ස්ථාවර මිලකට ඔබගේ නිවසටම පැළ සැපයීම.

අපි වවමු, රට නගමුඅපි වවමු, රට නගමු සක්‍රිය දායකත්වය සමගින් කෘෂි පැළ අලෙවි සේවය.

උද්‍යාන අලංකරණයඋද්‍යාන අලංකරණය සහ ගෙවතු සැකසීමේ සේවාවන් සුවෙශේෂී මිලකට.

අවුරුද්දක වගකීමසිල්ලර මිලට ගන්නා බද්ධ පලතුරු පැළ සඳහා අවුරුද්දක වගකීම.

පැළ මිලදී ගැනීමනීරෝගී, හොඳින් වැඩුනු, උසස් තත්වයේ පැළ වැඩිම මිලට මිලදී ගැනීම.

කෘෂිකර්ම උපදේශන සේවාවන්විමසීම් 0776262918, 0337902296

පැළ විකිණීම තොග සහ සිල්ලරටසියලුම වර්ගයේ පැළ සහ බීජ තොග සහ සිල්ලර මිලට අපගෙන් ලබා ගත හැක.

Providing Development
of New Agricultural Inputs and Systems
Plants Delivery

Countrywide plants delivery. We are ready to deliver plants to any area in Sri Lanka.

You can contact us through telephone, send us a email, post a mail or send a request using online Inquiry form by providing order details. Then your order will be delivered within 24 hours.


Agriculture Consulting

Our experienced staff ready to provide free consulting regarding any matter of related to agriculture.

Feel free to contact us through any commiunication media.

 

Buying Plants

We will give high price for healthy, well grown, high quality plants.

If you are a plant nurture who can provide high quality plants, contact us.